be strong.
Tony - 20 - B. - Vietnamese
Home Theme Ask me anything Submit

whisper-s-of-the-heart:

Transformation - Princess Mononoke

(via all-studioghibli)

(via take—away)

(Source: oscar-wu, via chuanghiratengihayhohet)

Bi kịch à, đơn giản lắm:

Người cần, không đến.
Người đến, không cần.

Thế là bi kịch.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter